UPRAWA

Gospodarstwo Rolne jest rodzinną firmą specjalizującą się w uprawie i konfekcjonowaniu kukurydzy spożywczej (słodkiej).

Cały swój wysiłek poświęcamy na stałą poprawę jakości swych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszelkich szczeblach.

Świeża kukurydza
Świeża kukurydza

Pracownicy znają politykę jakości Firmy oraz są przez Firmę szkoleni i instruowani w zakresie bezpieczeństwa żywności. Regularnie podnosi się świadomość jakościową i zdrowotną pracowników.

Wszyscy jesteśmy zaangażowani w sprawę wytwarzania produktów zaspokajających potrzeby konsumentów i w pomyślny rozwój współpracy z klientami i dostawcami.

Dążymy do uzyskania coraz wyższej, jakości produktów ku zadowoleniu ich odbiorców i własnej satysfakcji.

Naszym dążeniem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom klientów i przewidywanie ich oczekiwań.

Zobowiązujemy się do przestrzegania w ramach prowadzonej działalności zasad Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP).

Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz wymagań określonych w systemie Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) i w standardzie GLOBALG.A.P.

Najlepsza kukurydza cukrowa

W ramach polityki jakości przestrzega się uregulowań prawnych, jak również wymagań zawartych w firmowej dokumentacji systemowej. Aby określić skuteczność wdrożonego systemu GLOBALGAP, prowadzone są regularne wewnętrzne kontrole gospodarstwa.

Realizacja Polityki jakości pomaga w zwiększeniu ilości klientów w kraju oraz za granicą, a także kierunkuje współpracę z wykwalifikowanymi dostawcami.